fbpx

Algemene voorwaarden

1. Leenknegt Jasper / Security Concepts is een beveiligingsbedrijf en geen bewakingsbedrijf.

2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle handelsbetrekkingen van Leenknegt Jasper / Security Concepts, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Leenknegt Jasper / Security Concepts te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. 

Leenknegt Jasper / Security Concepts is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3. Indien Leenknegt Jasper / Security Concepts zijn factuur dient te richten aan een derde op vraag van de besteller, worden beide als klant beschouwd en zijn beide hoofdelijk tot het factuurbedrag en de toebehoren gehouden.

4. Onze offertes zijn slechts geldig voor de duur vermeld in de offerte. Indien geen termijn werd vermeld, geldt een maximum duur van 1 maand. Leenknegt Jasper / Security Concepts kan haar prijzen altijd herzien wanneer dergelijke herziening het gevolg is van een wijziging in productiekosten (grondstoffen, lonen, energie). Alle heffingen, taxen, BTW- invoer of accijnzenrechten vastgesteld of verhoogd door de nationale of supranationale overheden, die de grondstof of de goederen treffen, na totstandkoming van de overeenkomst, zullen een overeenkomstige verhoging van de overeengekomen prijs tot gevolg hebben. Alle boeten, heffingen en belastingen van welke aard ook geheven of nog te heffen door de bevoegde overheid, zijn ten laste van de klant.

Jaarlijkse vergoedingen zijn gekoppeld aan het indexcijfer uitgaande van het Ministerie van Openbare Werken en gepubliceerd door SOPA van het stelsel D van de sociale lasten. De vergoedingen worden jaarlijks aangepast volgens volgende formule:

  Basisvergoeding x (0,1 + (0,9 x (nieuwe sopa index)))

        Basis sopa index

5. De leverings- en andere termijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van Leenknegt Jasper / Security Concepts. De niet-naleving ervan kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulatie van het contract.

Deze termijnen nemen een aanvang of worden, indien een vaste aanvangsdatum werd overeengekomen, uitgesteld tot op het ogenblik dat cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • wij zijn in het bezit gesteld van een voor akkoord ondertekende overeenkomst of prijsofferte
  • het overeengekomen voorschot vóór de levering werd betaald
  • de klant heeft alle gegevens verstrekt, die nodig zijn voor het opstellen en uitvoeren van het contract.

Iedere gebeurtenis buiten de wil van Leenknegt Jasper / Security Concepts, die de regelmatige toelevering, de normale productie, het vervoer van de goederen of de normale uitvoering van de overeenkomst belemmert of bemoeilijkt, laat Leenknegt Jasper / Security Concepts toe de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te annuleren of haar uitvoering te vertragen zonder dat de klant zal gerechtigd zijn op schadevergoeding.

De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds af fabriek. De kosten en risico van lading en transport zijn ten laste van de klant.

De bestelling van bijkomende leveringen wordt bewezen door de uitvoering zelf ervan. Zij worden aangerekend aan de op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen van Leenknegt Jasper / Security Concepts en zijn dadelijk eisbaar na facturatie

6. Klachten betreffende zichtbare gebreken en/of betreffende de hoeveelheid, of de conformiteit van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken en/of de prijzen/facturen, moeten ons ten laatste 8 dagen na ontvangst van de goederen/uitvoering van de werken ter kennis gebracht worden en dit per gemotiveerd aangetekend schrijven, op straffe van verval. Schade naar aanleiding van installatie, onderhoud of herstellingen wordt enkel vergoed wanneer dit uitdrukkelijk werd gemeld op het installatie-, het onderhouds-, of herstellingsrapport.

De klant geniet een garantie voor verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden:

– Tijdige en volledige betaling van de prijs

– Verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur of binnen de 2 maanden voor consumenten, nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn.

Ten aanzien van consumenten wordt overeengekomen dat tijdens de eerste zes maanden, het gebrek geacht wordt te bestaan bij levering. In alle andere gevallen dient de consument aan te tonen dat de niet-overeenstemming reeds bestond bij levering.

Gebrekkige goederen kunnen alleen worden teruggezonden na ons schriftelijk akkoord en reizen altijd op kosten en risico van de klant. De garantie beperkt zich tot de vervanging, herstelling of terugbetaling van de betaalde prijs voor de geleverde goederen en geldt enkel binnen de eerste zes maanden na levering. Ten aanzien van consumenten wordt deze termijn verlengd tot twee jaar mits bewijs dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering. De reparatie of vervanging van goederen doet geen nieuwe garantietermijn starten. Wat het materiaal betreft, gaat onze aansprakelijkheid nooit verder dan deze ons werd toegestaan door onze leveranciers.

7. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst verbindt Leenknegt Jasper / Security Concepts zich tot een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis, waarbij zij enkel aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de schuld van haar zelf of één van haar aangestelden. Leenknegt Jasper / Security Concepts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misverstanden die voortvloeien uit onduidelijke of foutieve beschrijvingen in het lastenboek. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het aanpassen en updaten van de gegevens, dit is onder meer, doch niet limitatief, de doorgegeven instructies voor de meldkamer en wijzigingen die worden aangebracht aan de lokalen en als dusdanig de werking van het systeem kunnen beïnvloeden Leenknegt Jasper / Security Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet correct doorgeven of aanpassen van de gegevens door de klant. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst schade ontstaat, is de klant voortdurend verplicht onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen voor beperking van de schade en herstel, dan wel te doen nemen. Inzonderheid wanneer de alarminstallatie een foutieve melding maakt of een defect vertoont, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan Leenknegt Jasper / Security Concepts.

Operationele kosten voortvloeiend uit wijzigingen op vraag van de klant kunnen niet aan Leenknegt Jasper / Security Concepts worden aangerekend. Problemen rond wijzigingen installatie, manipulatie, instructies van de klant (o.a. telefoonnummers) zijnde verantwoordelijkheid van de klant en kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van Leenknegt Jasper / Security Concepts.

8. Behoudens in geval van bedrog en eigen opzettelijke fout is Leenknegt Jasper / Security Concepts enkel aansprakelijk voor rechtstreekse en voorzienbare schade en in geen geval voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard ook (inclusief doch niet limitatief: productieverlies, inkomstenverlies, winstderving, stagnatieschade en gelijkaardige financiële of economische verliezen, verlies van informatie, verliezen naar aanleiding van de onderbreking van de activiteiten,…). Leenknegt Jasper / Security Concepts is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Leenknegt Jasper / Security Concepts (incl. lichamelijke schade) is in ieder geval ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Leenknegt Jasper / Security Concepts werd afgesloten. Dit geldt zelfs in geval van zware fout in een B2B-context. De verzekeringspolis en de polisvoorwaarden zijn op eerste verzoek ter inzage beschikbaar.

9. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van Leenknegt Jasper / Security Concepts contant betaalbaar op haar zetel, netto zonder korting binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de factuurdatum.

10. Het toestaan van betalingsuitstel of het aanvaarden van een wissel of andere handelsdocumenten, impliceren geen afstand van de algemene voorwaarden en doet geen afbreuk aan de onmiddellijke opeisbaarheid van de facturen. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest op gelijk aan de verwijlintrestvoet overeenkomstig de Wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het openstaande saldo met een minimum van 50 euro per factuur. De kosten en erelonen van de advocaat van Leenknegt Jasper / Security Concepts zijn ten laste van de klant. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen.

11. Alle geleverde goederen, materialen en uitgevoerde werken blijven eigendom van Leenknegt Jasper / Security Concepts tot volledige betaling van de contractprijs. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen zijn ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van mogelijk verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, te vervreemden, als zekerheid aan te wenden, onroerend te maken of te verwerken zolang zij onze eigendom blijven. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen.

12. Bij contractuele wanprestatie (bv. niet-tijdige betaling), faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, kan Leenknegt Jasper / Security Concepts de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven en kan Leenknegt Jasper / Security Concepts schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële zekerheden van 15 december 2004. In afwijking van artikel 1794 B.W. zal een bestelling, bij gebrek aan een door ons aanvaard tegenorder steeds worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht. Voor lopende diensten is de door de klant verschuldigde schadevergoeding gelijk aan het bedrag dat normaliter verschuldigd zou zijn voor de nog resterende periode, onverminderd de in punt 9 aangehaalde verhogingen.

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat bij zijn in gebreke blijven om een factuur integraal te voldoen 2 weken na de vervaldag, Leenknegt Jasper / Security Concepts haar diensten kan opschorten.

De klant verzaakt aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen, op welke grond ook.

13. Indien Leenknegt Jasper / Security Concepts in uitvoering van een overeenkomst ook software levert aan de klant, dan blijft deze software steeds haar exclusieve intellectuele eigendom en wordt aan de klant slechts een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie verleend voor het gebruik ervan gedurende de duur van deze overeenkomst.

14. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

15. Speciale voorzieningen met betrekking tot Bescherming van Persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens die tussen beide partijen worden uitgewisseld en in het dienstencontract zijn opgenomen, worden door de partijen behandeld overeenkomstig het toepasselijk recht inclusief de Verordening (EG) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR). Dergelijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden van en de uitvoering van het dienstencontract. De klant, wie in principe de gegevenscontroller is in de zin van de GDPR, monitort en beheert de uitvoering van het dienstencontract door de Leenknegt Jasper / Security Concepts, die in principe handelt als een verwerker namens de klant en alleen die instructies opvolgt.

De klant heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om dergelijke gegevens te corrigeren, indien noodzakelijk. Indien de contractant vragen heeft over de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens, dient hij deze in te dienen bij het bevoegd personeel belast met de overeenkomst namens de Leenknegt Jasper / Security Concepts.

Indien in het dienstencontract de verwerking van persoonsgegevens door andere contractanten wordt vereist, zoals andere filialen van de Leenknegt Jasper / Security Concepts of derden (verkopers, leveranciers, enz.), zorgt Leenknegt Jasper / Security Concepts  ervoor dat de gegevens worden behandeld overeenkomstig de GDPR. Dezelfde principes zijn van toepassing in het geval dat de klant de persoonsgegevens van Leenknegt Jasper / Security Concepts verwerkt.

Leenknegt Jasper / Security Concepts en de klant zullen de toegang tot de persoonsgegevens van elke partij beperken, tot het personeel op basis van need-to-know en voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering, het beheer en de monitoring van het dienstencontract.

Leenknegt Jasper / Security Concepts en de klant verbinden zich ertoe alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot de risico’s die inherent zijn aan de verwerking en de aard van de betrokken persoonsgegevens om:

a) te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot computersystemen die persoonsgegevens verwerken, en met name:

– ongeoorloofd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen van opslagmedia;

– ongeoorloofde gegevensinvoer alsmede ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging of wissen van opgeslagen persoonlijke gegevens;

– ongeoorloofd gebruik van gegevensverwerkingssystemen door middel van datatransmissiefaciliteiten;

b) ervoor zorgen dat bevoegde gebruikers van een gegevensverwerkingssysteem alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens waarnaar hun recht op toegang verwijst;

c) noteren welke persoonlijke gegevens zijn meegedeeld, wanneer en aan wie;

d) ervoor zorgen dat persoonsgegevens die voor rekening van derden worden verwerkt, alleen kunnen worden verwerkt op de manier die is voorgeschreven door de andere aanbestede onderneming of derde partij;

e) ervoor te zorgen dat, tijdens de communicatie van persoonlijke gegevens en het transport van opslagmedia, de gegevens niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, gekopieerd of gewist;

f) zijn organisatiestructuur zodanig ontwerpen dat hij voldoet aan de vereisten voor gegevensbescherming.

16. Het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De plaats van uitvoering van alle verbintenissen is de maatschappelijke zetel van Leenknegt Jasper / Security Concepts.